06.08.2018

 

 

OFERTA PUBLICZNA CERTYFIKATÓW EKSPRESOWYCH "EUROSTOXX BANKI II" EMITOWANYCH PRZEZ RAIFFEISEN CENTROBANK AG

 

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ WARUNKÓW DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ INFORMACJI. SKORZYSTANIE Z DOSTĘPU DO TEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB JAKICHKOLWIEK ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ INFORMACJI OZNACZA WYRAŻENIE ZGODY NA BEZWZGLĘDNE PRZESTRZEGANIE OKREŚLONYCH PONIŻEJ WARUNKÓW. JEŻELI NIE WYRAŻASZ ZGODY NA PONIŻSZE WARUNKI, NIE KORZYSTAJ Z DOSTĘPU DO NINIEJSZEJ STRONY LUB JAKICHKOLWIEK ZAWARTYCH NA NIEJ INFORMACJI.

Materiały zawarte na niniejszej stronie internetowej nie stanowią, nie powinny stanowić, ani nie mogą być rozumiane jako jakakolwiek propozycja nabycia, oferta sprzedaży lub subskrypcji lub zaproszenie do złożenia oferty kupna lub subskrypcji jakichkolwiek papierów wartościowych Raiffeisen Centrobank AG ("Emitent") w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani w żadnym innym państwie, w którym dostęp do materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowiłby naruszenie obowiązujących przepisów. Materiały te nie są przeznaczone do rozpowszechniania, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części w powyższych krajach, ani jakimkolwiek innym państwie, w którym taka propozycja nabycia, oferta sprzedaży lub subskrypcji lub zaproszenie do złożenia oferty kupna lub subskrypcji stanowiłoby naruszenie odpowiednich przepisów prawa. Przedmiotowe materiały nie są skierowane do osób zamieszkałych lub mających siedzibę w ww. krajach. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa, które mogą mieć zastosowanie w związku z udziałem w ofercie publicznej certyfikatów Emitenta.

Prospekt Podstawowy wraz z Warunkami Końcowymi przygotowany w związku z ofertą publiczną certyfikatów Emitenta, adresowaną do inwestorów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ("Prospekt") jest prawnie wiążącym dokumentem, zawierającym informacje o Emitencie i ofercie publicznej certyfikatów Emitenta.

Prospekt Podstawowy został zatwierdzony przez Austrian Financial Market Authority dnia 11 maja 2018 r. został notyfikowany przez Komisję Nadzoru Finansowego wraz z Warunkami Końcowymi udostępniony przez Emitenta do publicznej wiadomości. Prospekt w postaci elektronicznej został opublikowany na podstawie art. 47 polskiej ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska nie uczestniczył w przygotowaniu Prospektu i  nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za prawidłowość lub kompletność informacji w nim zawartych ani za zaistnienie szkody z tytułu ich wykorzystania chyba, że wymagać tego będą obowiązujące przepisy prawa.

OŚWIADCZAM, ŻE PRZECZYTAŁEM / PRZECZYTAŁAM TREŚĆ POWYŻSZYCH ZASTRZEŻEŃ, W PEŁNI JE ROZUMIEM ORAZ CAŁKOWICIE AKCEPTUJĘ POWYŻSZE WARUNKI, A KLIKAJĄC NA IKONĘ "Akceptuję" ZAMIESZCZONĄ PONIŻEJ POTWIERDZAM POWYŻSZE OŚWIADCZENIE ORAZ:

oświadczam, że nie jestem rezydentem w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani w żadnym innym państwie, w którym dostęp do materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowiłby naruszenie obowiązujących przepisów oraz, że nie znajduje się na terytorium żadnego z ww. Państw,

zobowiązuję się, że nie przekażę żadnych informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej żadnej osobie w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub w żadnym innym państwie, jeżeli działanie takie stanowiłoby naruszenie obowiązujących przepisów lub wymagało rejestracji w danym państwie.