13.09.2017

 

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI DROZAPOL-PROFIL SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

 Treść Wezwania      

 

 

I.        PRZYJMOWANIE ZAPISÓW

 

1.        Przyjmowanie zapisów na sprzedaż Akcji od inwestorów odbywać się będzie w Punktach Przyjmowania Zapisów wskazanych w załączniku nr 1  lub korespondencyjnie na adres Raiffeisen Brokers przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844 Warszawa  

 

2.         Raiffeisen Brokers będzie prowadzić rejestr osób zapisujących się na sprzedaż Akcji i na bieżąco dokonywać wpisu do rejestru. Raiffeisen Brokers będzie dokonywać sprawdzenia, czy osoba zgłaszająca się w odpowiedzi na ogłoszone Wezwanie posiada zablokowane na jej rachunku papierów wartościowych Akcje będące przedmiotem Wezwania. Zapisującym zostaną wydane wyciągi z rejestru potwierdzające złożenie zapisu. Wyciągi zostaną wysłane na adres korespondencyjny wskazany w formularzu zapisu.

 

3.          Złożenie zapisu zależeć będzie od zdeponowania Akcji na rachunku papierów wartościowych.

 

4.         Osoby zamierzające dokonać zapisu na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie, powinny dokonać następujących czynności:

a)   złożyć w podmiocie prowadzącym dla nich rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje mające być przedmiotem zapisu, nieodwołalną dyspozycję blokady Akcji z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji (zgodnie z warunkami Wezwania) włącznie  oraz złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Nabywającego z datą ważności do dnia zawarcia transakcji (zgodnie z warunkami Wezwania) włącznie. W przypadku klientów banku depozytariusza zlecenie blokady składane jest do depozytariusza, a zlecenie sprzedaży Akcji do biura/domu maklerskiego  klienta (załącznik nr 2 do niniejszej procedury, a w przypadku klienta banku depozytariusza blokada ? załącznik 2a oraz zlecenie ? załącznik 2b).

b)   uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje (z terminem ważności do dnia rozliczenia transakcji (zgodnie z warunkami Wezwania) włącznie. W przypadku gdy dyspozycja blokady składana jest w Raiffeisen Brokers nie ma konieczności wystawiania świadectwa depozytowego (załącznik nr 3, nr 4 lub 4a do niniejszej procedury)

(i) w przypadku składania zapisu osobiście: w jednym z Punktów Przyjmowania Zapisów, wymienionym w załączniku nr 1 do niniejszej procedury

-        złożyć wyżej wymienione świadectwo depozytowe (jeśli była konieczność jego wystawienia), opiewające na zablokowane Akcje,

-        dokonać zapisu na sprzedaż Akcji (załącznik nr 5 do niniejszej procedury).

(ii) w przypadku składania zapisu korespondencyjnie: wysłać listem za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera wymienione poniżej dokumenty, w takim terminie, aby Raiffeisen Brokers otrzymał je najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów (lub też w dniu wskazanym przez Wzywającego w przypadku przedłużenia terminu przyjmowania zapisów) (włącznie) do godziny 17:00 CET:

-      oryginał wyżej wymienionego świadectwa depozytowego; oraz

-      wyżej wymieniony wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji; podpis osoby składającej zapis na sprzedaż Akcji powinien być poświadczony przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe poprzez złożenie przez niego podpisu na formularzu zapisu albo poświadczony notarialnie.

Powyższe dokumenty należy wysłać na adres Podmiotu Pośredniczącego wskazanego poniżej:

 

Raiffeisen Bank Polska S.A.

Dom Maklerski

ul. Grzybowska 78

00-844 Warszawa

 

  Koperta musi być oznaczona: "Wezwanie ? DROZAPOL-PROFIL S.A.".

 

5.         Osoby fizyczne odpowiadające na Wezwanie powinny legitymować się odpowiednim dokumentem tożsamości (np. dowód osobisty, paszport), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne bądź jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, powinny ponadto przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru oraz umocowanie do działania w imieniu tej osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej (jeżeli pełnomocnictwo do działania w imieniu tych osób nie wynika z przedstawionego odpisu z odpowiedniego rejestru).

6.         Raiffeisen Brokers nie będzie pobierać żadnych opłat ani prowizji z tytułu przyjmowania zapisów od osób składających zapisy na sprzedaż Akcji lub żądających wydania wyciągu z rejestru. Zwraca się uwagę, że banki i domy maklerskie, które prowadzą rachunki papierów wartościowych osób składających zapisy na sprzedaż Akcji Spółki w odpowiedzi na Wezwanie, na których zapisane są Akcje, mogą pobierać opłaty lub prowizje za dokonywanie czynności w związku z Wezwaniem, zgodnie ze standardową taryfą opłat i prowizji danego banku lub domu maklerskiego.

 

II.        DZIAŁANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

 

Złożenie zapisu na sprzedaż Akcji za pośrednictwem pełnomocnika jest możliwe na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej i poświadczonego przez pracownika Oddziału Raiffeisen Bank Polska S.A., lub przez podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe albo na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego bądź z podpisem poświadczonym notarialnie. Pełnomocnictwo może być zarówno ogólne jak i szczególne oraz powinno zawierać wszystkie informacje, które umożliwią nie pozostawiające żadnych wątpliwości zidentyfikowanie mocodawcy i pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno upoważniać pełnomocnika do:

-     złożenia zlecenia blokady Akcji na okres do dnia rozliczenia transakcji włącznie, oraz do wystawienia instrukcji rozliczeniowej do sprzedaży Akcji na rzecz Nabywającego, na warunkach ustalonych w Wezwaniu,

-     odbioru świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot, u którego zdeponowane są Akcje,

-     złożenia świadectwa depozytowego i zapisu na sprzedaż Akcji w placówkach przyjmujących zapisy na sprzedaż Akcji.

            Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr  6do niniejszej procedury.

Załącznik 1      Załącznik 2     Załącznik 2a i 2b    Załącznik 3    

Załącznik 4      Załącznik 5     Załącznik 6