Dyrektywa MiFID

Nazwa Dyrektywy Unii Europejskiej MiFID II pochodzi od skrótu Market in Financial Instruments Directive (Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych). Celem Dyrektywy jest podwyższenie stopnia harmonizacji usług finansowych świadczonych w państwach Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii
i Liechtensteinie, zwiększenie przejrzystości rynkowej, skuteczniejsza ochrona Klienta oraz poprawa ładu korporacyjnego podmiotów nadzorowanych. Pakiet MiFID II modyfikuje strukturę rynków finansowych, wprowadza dodatkowe zasady doradztwa inwestycyjnego i wymogi technologiczne oraz zwiększa standardy informacyjne, co ma zagwarantować Inwestorom jak najwyższy poziom ochrony ich inwestycji w różne instrumenty finansowe. Postanowienia Dyrektywy są wdrażane do porządków prawnych wyżej opisanych państw przez przepisy krajowe.

Do przestrzegania przepisów MiFID II zobowiązane są wszystkie podmioty świadczące usługi inwestycyjne lub związane z instrumentami i rynkami finansowymi. Dlatego też przepisy MiFID II realizowane są również przez Raiffeisen Bank Polska S.A.

Zgodnie z przepisami MiFID II, każdy podmiot oferujący usługi inwestycyjne, zobowiązany jest:

  • postępować uczciwie, sprawiedliwie, profesjonalnie i zgodnie z najlepiej pojętym interesem Klienta;
  • dostarczać właściwych i kompletnych informacji - rzetelnych, jasnych i nie wprowadzających w błąd;
  • dostarczać Klientom usługi, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb inwestycyjnych.

Wdrożenie przepisów MiFID II w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, następuje poprzez bezpośrednie stosowanie rozporządzeń delegowanych uzupełniających dyrektywę MiFID II, w szczególności:

  • Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r., uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy,

oraz przyjęcie do krajowego porządku prawnego odpowiednich ustaw i rozporządzeń. W Polsce dyrektywa MiFID II będzie implementowana poprzez wdrożenie jej postanowień w szczególności do następujących aktów prawnych:

  • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1768 ze zm.),
  • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 ze zm.).

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem "MiFID II- BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.", w której znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat celów i obszarów funkcjonowania MiFID II, w tym przedstawienie korzyści dla Klientów oraz opis działań Raiffeisen Bank Polska S.A., podejmowanych zgodnie z MiFID II.

Informujemy, że inwestycje w instrumenty finansowe obarczone są ryzykiem inwestycyjnym. Opisy produktów oraz ryzyk znajdują się w broszurze informacyjnej "Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A.", dostępnej poniżej.