Dokumenty Domu Maklerskiego Raiffeisen Bank Polska

W tej sekcji znajdują się wszystkie przydatne domkumenty Domu Maklerskiego Raiffeisen Bank Polska.

Wyszukiwarka KID

Kliknij przycisk WYSZUKIWARKA KID aby przejść do wybranej strony w celu wyszukania dokumentu.

Dyrektywa MiFID

Nazwa Dyrektywy Unii Europejskiej MiFID pochodzi od skrótu Markets in Financial Instruments Directive (Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych).

Zgodnie z przepisami Dyrektywy, każdy podmiot oferujący usługi inwestycyjne, zobowiązany jest:

  • postępować uczciwie, sprawiedliwie, profesjonalnie i w najlepszym interesie Klienta
  • dostarczać właściwych i kompletnych informacji - rzetelnych, jednoznacznych i nie wprowadzających w błąd
  • dostarczać Klientom usługi, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb inwestycyjnych

Komunikaty Domu Maklerskiego Raiffeisen Bank Polska

W tej sekcji znajdują się wszystkie dostępne komunikaty Dyrektora Domu Maklerskiego Raiffeisen Bank Polska.

Komunikaty Domu Maklerskiego Raiffeisen Bank Polska od 01.07.2018

W tej sekcji znajdują się wszystkie dostępne komunikaty Dyrektora Domu Maklerskiego Raiffeisen Bank Polska od 01.07.2018 roku

Reklamacje

Klient może złożyć Reklamację w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej.

Reklamacja w formie ustnej może być złożona osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w Oddziale Banku, DM RBPL, za pośrednictwem Centrum Telefonicznego albo w trakcie rozmowy telefonicznej z pracownikiem DM RBPL.

Reklamacja w formie pisemnej może być złożona osobiście w Oddziale Banku, DM RBPL albo za pośrednictwem przesyłki pocztowej doręczonej DM RBPL na adres Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa.

Reklamacja w formie elektronicznej może być zgłoszona poprzez przesłanie jej na dedykowany w tym celu adres poczty elektronicznej DM RBPL dm.reklamacje@raiffeisen.pl.

Klient ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego lub z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu przez Rzecznika Finansowego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, dla roszczeń do 8.000 złotych, ma prawo skorzystać z mediacji Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich (https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc).

DM RBPL informuje o istnieniu Platformy ODR, służącej do pozasądowego rozstrzygania sporów między DM RBPL a Klientem będącym konsumentem mieszkającym w Unii Europejskiej, o ile spór dotyczy usługi świadczonej przez DM RBPL drogą elektroniczną (poprzez Elektroniczne Kanały Dostępu) dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 

Szczegółowe zasady składania i rozpatrywania reklamacji klientów indywidualnych zawarte są w Rozdziale XVIII Regulaminu świadczenia usług maklerskich dla klientów indywidualnych przez Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska.